PERSONVERN

Vi i Feet Ministries Venner verner om dine personopplysninger og vil behandle dem i tråd med de nye personvernreglene og dine samtykker.

Personvern informasjon til nye støttespillere

Vi behandler alle opplysninger om våre givere – som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og bidrag som er gitt – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å fremme vår berettigede interesse i å drive informasjon og innsamling av midler for Feet Ministries Venner. Behandlingen skjer i henhold til Personvernforordningens artikkel 6, punkt 1b) og 1 f).

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre. Unødvendige opplysningene vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes. Du kan kontakte oss på tlf. 905 01 149 dersom du vil rette feil i navn og adresse, vil endre type eller antall henvendelser, be om å bli slettet eller inngå faste giveravtaler. Vår Personvernerklæring nedenfor gir utfyllende informasjon om dette.

Personvernerklæring – Feet Ministries Venner

Personvernerklæringen handler om hvordan Feet Ministries Venner samler inn og behandler personopplysninger som vi mottar fra givere og andre som viser interesse for arbeidet.

1 – INNLEDNING

Feet Ministries Venner verner om dine personopplysninger og behandler dem i tråd med de nye personvernreglene (kjent som GDPR eller Personvernforordningen) og dine samtykker. En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan identifisere en fysisk person. For eksempel navn, identifikasjonsnummer (kontonummer, fødselsnummer, telefonnummer, IP-adresse etc.), postadresse, e-postadresse og bilder. Et samtykke er en skriftlig eller muntlig tilbakemelding til organisasjonen på hva ens personopplysninger kan benyttes til. For frivillige organisasjoner med et ideelt formål kreves det ikke nytt samtykke der det er snakk om å oppfylle en eksisterende avtale eller der den frivillige organisasjonen har en berettiget interesse.

Et hovedprinsipp i Personvernforordningen er at den registrerte skal ha kontroll med opplysninger om seg selv. Den registrerte har en rekke rettigheter. Disse rettighetene innebærer plikter for den behandlingsansvarlige i organisasjonen. Hvordan Feet Ministries Venner ivaretar de plikter som påhviler organisasjonen, fremgår av denne Personvernerklæringen.

Feet Ministries Venner respekterer og ivaretar personvernet til alle som gir oss gaver og donasjoner eller støtter oss på andre måter («givere»). I denne Personvernerklæringen gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger om våre aktive og passive støttespillere. Med støttespiller mener vi en person som har vist støtte til organisasjonen enten økonomisk eller ved å delta i arrangementer eller på annen måte vist støtte til organisasjonens formål. Videre utgjør dette dokumentet bindende retningslinjer for alle som behandler personopplysninger på vegne av Feet Ministries Venner, slik at all behandling av personopplysninger om våre givere må skje i samsvar med disse bestemmelsene.

2 – BEHANDLINGSANSVARLIG

» Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, Behandlingsansvarlig er

Feet Ministries Vennerorganisasjonsnummer 911 731 762 ved styremedlem Jørgen V. Jørgensen.

Om du har spørsmål eller ønsker forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til: post@feetministies.no

3 – HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER VI HAR OM DEG SOM GIVER

Personopplysningene Feet Ministries Venner samler inn og behandler er av ikke-sensitiv karakter. Sensitive personopplysninger er personopplysninger om

 • Rasemessig eller etnisk opprinnelse
 • Politisk oppfatning
 • Religion, overbevisning eller fagforeningsmedlemskap
 • Genetiske og biometriske opplysninger som kan entydig identifisere en fysisk person
 • Helseopplysninger
 • Opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering

Fødselsnummer er ikke definert som sensitiv personopplysning.

Når noen støtter Feet Ministries Venner sitt arbeid med en gave, donasjon eller tjeneste, vil vi registrere giverens navn, kontaktinformasjon (adresser, telefonnummer og epostadresse om tilgjengelig), samt tidspunktet og beløpet for gaven. Da vi ikke tilbyder skattefradrag for gaver gitt til Feet Ministries Venner har vi ikke behov for å lagre personnumre.

4 – FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Personopplysningene om våre faste givere vil bli benyttet for å muliggjøre dialog med hver enkelt person som viser interesse for å fremme Feet Ministries Venners ideelle formål som er å formidle hjelp og langsiktig bærekraftig bistand til mennesker i Nepal.

Opplysningene som nevnt ovenfor registreres slik at vi kan føre oversikt over våre givere og de gaver vi mottar, og at vi har nødvendig informasjon med tanke på våre bokførings- og regnskapsforpliktelser.

5 – RETTSLIG GRUNNLAG

Behandlingen av personopplysningene har rettslig grunnlag i Personvernforordningen art. 6 nr. 1 c), hvor Feet Ministries Venner er rettslig forpliktet til å registrere og innrapportere opplysningene etter regler i Skatteforvaltningsloven. Behandlingen vil også ha rettslig grunnlag i Personvernforordningens art. 6 nr. 1 f) (interesseavveining, der prinsippet er at Feet Ministries Venner’s berettigede interesse må veies opp mot den registrertes forventninger og personverninteresser). De interessene som forfølges av Feet Ministries Venner fremgår av formålsangivelsen, jf. punkt 4 ovenfor.

6 – OPPBEVARING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler alle opplysninger om våre støttespillere – som navn, adresse, telefonnummer, eventuelt fødselsnummer og bidrag som er gitt – strengt konfidensielt. Datasikkerheten ivaretas gjennom organisasjonens CRM-system med rolletildeling og passord, og brannmur beskyttet server med tilgangskontroll. Opplysningene brukes til å

 1. oppfylle avtaler med deg som støttespiller. Det kan omfatte behandling av personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre tiltak som du har spurt etter før avtaleinngåelse. Dette omfatter også din berettigede forventning til oppfølging etter å ha bidratt med støtte til arbeidet.
 2. oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og
 3. fremme vår berettigede interesse i å drive informasjon og innsamling av midler for Feet Ministries Venner.

Behandlingen skjer i henhold til Personvernforordningens artikkel 6, punkt 1b) og 1 f).

6 – HVEM SOM FÅR TILGANG TIL OPPLYSNINGENE

Informasjon om gaver/givere vil begrenses internt til de personer i Feet Ministries Venner som har tjenstlig behov for dette.

Feet Ministries Venner kan også i særskilte tilfeller der driften av vår virksomhet gjør det nødvendig – dele disse opplysningene med våre databehandlere og våre leverandører, herunder også våre rådgivere, konsulenter, advokater og revisorer. Opplysningene kan også deles med politi og andre myndigheter dersom vi skulle få pålegg om dette.

7 – OVERFØRING TIL UTLANDET OG BRUK AV DATABEHANDLERE

Feet Ministries Venner vil ikke overføre personopplysninger om våre givere til land utenfor EU/EØS. Vi vil imidlertid kunne benytte leverandører (databehandlere) som er lokalisert i land utenfor EU/EØS som bistår oss med behandlingen av personopplysningene om våre givere. Dette kan f.eks. skyldes at deler av IT-driften eller sikkerhetskopieringen av data kan være utkontrahert (outsourcet) til en ekstern leverandør utenfor EU/EØS. Enhver bruk av databehandlere og overføring av personopplysninger til utlandet vil skje i samsvar med gjeldende lovkrav. En oversikt over Feet Ministries Venner sin bruk av databehandlere til enhver tid vil gis på forespørsel.

8 – SLETTING/ANONYMISERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Den registrerte har etter Personvernforordningens artikkel 17 rett til å få personopplysninger om seg selv slettet uten ugrunnet opphold. Hovedregelen er at en personopplysning skal slettes når det ikke er nødvendig å oppbevare den lenger for

 1. å oppfylle avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås (Artikkel 6 nr. 1b),
 2. at organisasjonen skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, for eksempel innrapportering av skattefradrag (Artikkel 6 nr. 1c)
 3. å utføre en oppgave av allmenn interesse, for eksempel forskning (Artikkel 6 nr. 1e)
 4. at organisasjonen kan ivareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen (Artikkel 6, nr 1f).

Personopplysninger om våre givere vil kun oppbevares så lenge det er behov for dem ut fra formålet med behandlingen, og vil deretter fjernes fra giverregisteret. Dette vil normalt finne sted 3 år etter at Feet Ministires Venner (FMV) mottok siste gave, donasjon eller støtte fra giver. En fjerning av personopplysninger fra giverregisteret sikrer vedkommende mot nye henvendelser fra Feet Ministries Venner.

I tråd med anbefalingene fra Norges Innsamlingsråd, kan tidligere givere overføres til et prospektregister så fremt de ikke er reservert i Brønnøysundregisteret. Et prospektregister er et register over personer FMV ikke lenger har en aktiv dialog med, men som en har til hensikt å forsøke å reaktivere. FMV vil ved overføring av personopplysninger fra giverregisteret til et prospektregister slette unødvendige opplysninger og kun behandle grunndata (navn, adresse (også epostadresse), telefonnummer og fødselsdato) og gavehistorikk. Eventuelle fremtidige henvendelser vil være vasket mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund og gi informasjon om hvor personopplysningene kommer fra.

Den registrerte har mulighet til å forlange fullstendig sletting («retten til å bli glemt»), som innebærer at alle opplysninger som kan identifisere personen slettes. Det gjelder også alle lenker til, kopier eller reproduksjon av personopplysningene og inkluderer KID-nummer, kontonummer, IP-adresser etc. En fullstendig sletting forutsetter en skriftlig henvendelse til post@feetministries.no, Feet Ministries Venner sin e-postadresse. Merk at en slik fullstendig sletting også innebærer en sletting av eventuelle reservasjoner mot å bli kontaktet.

I tilfeller hvor Feet Ministries Venner er pålagt å oppfylle rettslige forpliktelser som for eksempel å beholde dokumentasjon for allerede innberettet skattefradrag, må et minimum av personopplysninger beholdes.

9 – DEN REGISTERTES (GIVERS) RETTIGHETER

Personopplysningslovgivningen gir hver av våre givere rett til å kunne kreve innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om vedkommende, og på visse vilkår kunne kreve bl.a. sletting eller korrigering av slike opplysninger. Videre kan giverne i enkelte tilfeller ha krav på overføring av personopplysningene til andre (dataportabilitet) eller til å protestere mot eller kreve begrensning av behandlingen. Givere som vil gjøre gjeldende slike rettigheter kan kontakte oss som angitt i punkt 2 ovenfor. Dersom du er uenig i vår behandling av personopplysninger om deg, kan du sende en klage til vår personvernrådgiver LivTove Bakken (livove.bakken@gmail.com) eller ta direkte kontakt med Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

10 – NETTSIKKERHET OG BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillingene i din nettleser.

Ved innmelding som fast giver via nettsiden kobles du til en sikker nettside med et sikkerhetssertifikat (https) som krypterer dine data før videresending til oss.

11 – NYHETSBREV OG BRUK AV EPOST

Hos oss kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev, enten du er giver eller ikke. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre, og e-post adressen slettes når den ikke lengre er i bruk.

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post, som for eksempel personnummer. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Påmelding til arrangement eller kurs regnes normalt ikke som sensitivt innhold, og kan sendes per epost.

Ingen utgifter i Norge  ♥  Direkte misjon  ♥  Vi går til de fattige